Hertz Nazaire nazaire73
a-anana.jpg 

A


a, an / youn
aback / pa sipriz (taken by surprise)
abandon / abandone, kite
abase / abese (to lower in rank-office-prestige), ~diminye (to lower physical)
abash / demoralize (to destroy the self-confidence of)
abbreviate / abreje
abdicate / abdike
abduct / kidnape, anlve
abet / ensite (incite, urge on, instigate),
eksite (excite)
abhor / deteste (loathe, to regard with extreme
repugnance), rayi (hate)
abide / respekte (respect)
ability / abilite, aptitud
abject / abjèk, degoutan
able / kapab
abolish / aboli
abound / gen anpil, abonde
about / apropo, a
above / anlè, soutèt
abrade (to srcape) / graje, fwote (to rub), kòche
abreast / okouran
abridge / abreje
abroad / lòtbò
abrupt / avrip, brid sou kou, bripbrip
absence / absans
absolve / absoud
absorb / absòbe
abstain / abstrenn
absurd / absid
abuse / (n) abi, (v) abize
academic / akademik
accede / aksede, rantre
accept / aksepte
access / aksè, (v) aksede, rantre
accident / aksidan
accommodate / akomode, loje
accompany / akonpanye
accord / akò, (v) akòde
according to / daprè
accost / akoste, bòde
account / kont, (v) jistifye, eksplike
accumulate / akimile, rasanble
accurate / egzak, byen mezire
accustom / familyarize
ache / doulè, mal
achieve / reyalize, reyisi
acid / asid
acquaint / fè konesans
acquaintance / konesans, zanmi
acquire / ranmase, trouve
acquit / akite
acrid / rak, brak
across / atravè
across from / an fas
act / v aji
act / n zak, akt
active / aktif
activity / aktivite
actuate / balanse, aksyonen
acute / pwenti, egu
adapt / adapte
add / adisyone, ajoute, ogmante
addict / droge, adikte
addle / pouri (rotten, lousy)
address / adrès
adequate / adekwa, sifizan
adjective / adjektif
adjourn / ajoune, sispann
administration / administrasyon
administrative / administratif
admire / admire
admirer / admiratè, fanatik
admit / admèt, aksepte
admonish / joure (curse at), avèti (warning or
advice)
adolscent / n adolescan
adopt / adopte
adore / adore
adorn / òne, dekore
adult / n adilt, granmoun
advance / n avans, avalwa
advance / v avanse, bay avalwa
advantage / avantij
adventure / risk, istwa dròl
advertisement / reklam, piblisite
advice / konèy
advisor / konseyev
affable / afab
affair / afè, kesyon, lyezon
affect / afekte, touche, trouble
affirm / afime, deklare
affix / afiche, plake
afford / gen mwayen
affront / n afron
affront / v afronte
afoot / apye
afraid / pè, efreye
afresh / ankò, a nouvo
Africa / Afrik
after / apre, dèyè
afternoon / aprèmidi
~in the afternoon / d laprèmidi
~this afternoon / sètaprèmidi
again / ankò
against / kont, opoze
age / (n) laj
age / v vyeyi
aged / vye
agile / ajil, lèst
ago / (adj) pase
ago / (adv) depi
agree / konsanti, dakò
ahead / devann
aid / n èd, sipò
ail / soufri
aim / n bi
aim / v vize
air / lè
air conditioning / er kondisyone
air port / aeropò
ale / byè
alert / adj sou kiviv, eveye
algebra / aljèb
alien / n etranje
alike / tankou, menm, parèy
aliment / manje
alive / vivan
all / tout
all the others / tout lèzòt
~at all / du tou
allay / soulaje, diminye
allies / alèz
allot / repati, lote
allow / pèmèt, otorize
allude / pretann, sipoze
allure / atire
allusion / alizyon, sipoziyon
ally / alye
almost / prèske, prèt pou, (almost catch) manke
kenbe
alone / sèl, pou kont-(pron.)
along / ansanm
aloof / endiferan , lwen
aloud / aotvwa, byen fò
already / deja
also / tou, ositou
alter / chanje, altere
although / malgre
amateur / amatè
amazing / etonan
ambassador / anbasadè
amber / oranj, abriko
amend / korije
amenity / konfò, amenajman
American / ameriken
amiable /emab
among / pami, omilye
amount / montan, total
ample / ase, gran, laj , sifizan
amuse / amize
ancient / ansyen, vye
and / ak, epi, e
anew / ankò, anouvo
anger / n kòlè
anger / v fè fache
angle/ angl, aspè
angry / fache
animal / animal , zannimo, bèt
anniversary / fèt, anivèsè
announce / anonse
annoy / anniye, anmède
annual / anyèl, chak ane, lan
another / onlòt, youn lòt
anthropology / antropoloji
answer / n repons
answer / v reponn
ant / foumi
Antilles / Zantiy
anxiety / enkyetid, anksyete
any / nepòt
anywhere (at all) / tou patou
apart / aleka, separe, detache
apologize / eskize
appall / efarouche, terifye
appalling / terifyan
appeal / n (legal) fè apèl, cham
appear / genlè, parèt, sanble
append / tache, kole, ajoute
appendix / apendis
apple / pòm
application / aplikasyon
appoint / nonmen, dezinyen
appointment / randevou
appraise / evalue, estime
appreciate / apresye
apprehend / apreyande, arete
apprenticeship program / pwogram aprantisaj
approach / v aproche
approach / n aksè, apròch, fason
approve / aprouve
approximate / adj aproksimatif
approximate / v aproksime
apricot / abiko
April / avril
apt / jis, aptopriye
archbishop / monsenyè
argue / diskite, mentni
arise / pete, gaye, provni, plede
arm / n bra
arm / v ame
armchair / fotèy, dodin
around / alantou, otou, anviron
arouse / reveye, eksite
arrange / ranje, òganize
array / etalaj
arrest / arestasyon
arrest / v arete
arrive / rive
arrogant / arogan
arrow / flèch
art / ar, la
artful / rize, koken
article / atik
artificial / artifisyèl
artistic / atistik
as / tankou, otan, kom, menm ak
as for / ala
as long as / tank
as soon as possible / le pli vit ke posib
as that / kon sa
ascend / monte
ascent / monte
ascertain / tcheke, rann kont
ashamed / ront
ashtray / sandriye
aside / akote, sou kote
ask / mande
askew / krochi
asleep / nan dòmi
aspect / aspè
asphalt / asfalt
ass / bourik(donkey), dèyè(rear),
bounda(buttock/butt)
assail / asayi, atake
assembly / asanble
assert / revandike
assign / deziyen, anchaje
assist / ede, segonde
assistance / asistans
associate / v . asosye
assume / sipoze
assure / asire
asterick / asteris*
astonish / etone, siprann
astound / fè sote, pantan
astute / rize
asunder / kase ande
asylum / azil
at / a
athwart / antravè
atomic / atomik
atop / anlè, soutèt
atrocious / atròs
attach / tache, kole
attack / atake
attain / atenn, rive
attainment / reyalizasyon
attempt / n esè, tantataif
attempt / v tante, pran chans, eseye
attention / n atansyon
attest / ateste
attitude / atitud
attract / atire
attribute / n kalite
audit / verifye
audience / odiyans
August / out
aunt / tant, matant
auspicious / favorab
austere / distan, endiferan
authentic Creole / Kreyòl natif natal
author / otè, lotè, ekriven
authority / otorite
authorization / otorizasyon
automobile / oto
autumn / lotòn
available / disponib
avaricious / oeng, kripya, ava
avenge / vanje
avenue / avnu
average / mwayèn
avert / evite, detounen
avid / avid, grangou
avocado / zaboka
avoid / evite
avouch / avalide
awake / adj reveye
award / prim
away / lwen
awful / terifyan
awhile / on moman
awkward / gòch
axe / rach , aks
axis / aks
azure / ble

 


😎
Support this Haitian Forum
by registering and joining to help us build a better community 
See my art on the amazon store
2 0
Adelphi VI
I remember you had a searchable page for those words, will you be working on something like that again?
I see a lot of new websites doing Haitian Creole now but thanks for keeping at it all these years.

Here to support the Haiti Forum
1 0
EugenDenis
Li ta posib jwenn rès la (b, c, d, e ......) Mèsi davans
0 0
Hertz Nazaire nazaire73
click https://kreyol.com/dictionary.html

😎
Support this Haitian Forum
by registering and joining to help us build a better community 
See my art on the amazon store
0 0
Free counters!Site Menu | Kreyol | Haitian Creole Dictionary | Kreyol | Haiti | Bib La | Nazaire's T-Shirt Shop |
Follow Us | Facebook | InstaGram | Twitter |