Hertz Nazaire nazaire73

a-anana.jpg 


Kreyol / English


A
a / at, in, to, about

a / will
a lèz / at ease
a jenou / kneeling
a pye / on foot
a pye / (adj) walking
a nouvo / afresh
a la fen (alè ki le, finalman) / finally
a mò / extremely
aba / down with...!
abako / jeans
abandonnen (bandonnen) / to abandon, abandoned
abite / to live
abitid / habit
abitwe / accustom to
abiye / to dress
abize / to abuse (take advantage)
absan / absent
abò / (adv) aboard
abòde / to approach
aboli / to a abolish, abolished
abònman / (n) subscription, standing order
about / done in, drained (tired)


😎
Support this Haitian Forum
by registering and joining to help us build a better community 
See my art on the amazon store
0 0
Hertz Nazaire nazaire73
abouti / to arrive
abreje / to relieve, to sustain
abriko (zabriko) / (n) type of fruit
absan / absent
abse / abscess
absent / absinte
acha / purchase
achitek / architect
achiv / archive
achte / to buy
achtè / buyer
achtè figi (achte deye) / to fawn, to curry favor
adapte / (v) to adapt
adezif / (n) adhesive tape
adiltè / (n) adultery
adrès / adress
adrese / to petition, to appeal to
adwat / (adv) right (direction)
adwaz / (n) slate
afe / business
afeksyon / (n) affection
afese / depressed
afich / (n) poster
afiche / (v) to post
afiche / (v) to be seen in public
afòs / because of (as a result of)
afre / gluttonous
afreman / gluttony
agreyab / pleasent
ajan / silver
ajans / agency
ajantri / silverware
ajenou / knell
ajiste / adjust
ajoute / add
ak / and
ak / with
ak machin / drive-in
aksepte / accept
aksidan / accident
aksyon / action
aksyon / deed
aksyonen / actuate
aktè / act
aktè / (n) act
aktif / active
aktivite / activity
al dòmi / go to bed

😎
Support this Haitian Forum
by registering and joining to help us build a better community 
See my art on the amazon store
1 0
Hertz Nazaire nazaire73
ala / as for
alame (fè pè) / scare
alantou (otou) / around
anviron (anviwon) / around
alatant / expect
ale pou vini / (adv) vice versa
alè ki le (finalman) / finally
ale-retou / there and back
ale / go
aleche (fè lasisiy) / lure
aleka / apart
separe / apart, seperate
detache - apart
alèkile (kounye-a) / presently
alemye / (n) relief
alèn (souf) / breath
alès / east, east-end, in the east, east-side
aletranje / abroad
alèz / allies
alfabè / alphabet
alfini / hawk
alimante / (v) power
alimèt (match) / (n) match
aliyen (klase) / (v) range
alizyon (sipoziyon) / allusion
aljèb / algebra
alman - German
alò (sitèlman, otan) - so
alò (atò) - then
altere / alter
altèt (tètfèmal) - headache
alwès / west, west-end, west side, in the west
alyaj / compound
alyaj / (n) compound
alye / ally
amalgame / merge
aman / casing
amann / (n) fine
amatè / amateur
ame / (v) arm
ame / army
amelyorasyon / improvement
amelyore / improve
amenajman / amenity
amensi / reduce
Amerik Latin / Latin America
ameriken / American
amizan / (adj) fun
amize / amuse
amize / entertain
amizman (plezi) / (n) fun
amòti (mouri) / deaden
amou / love
an / in
an règ / in order
an alè / let's go
an fas / across from
an menm tan / at the same time
an jeneral / in general
an Frans / in France
analfabèt / illiterate
anana (zannanna) / pineapple
anba (bounda) / bottom
anba-a / down there
anba / below
anba / beneath
anba / (adv) down
anba / under

😎
Support this Haitian Forum
by registering and joining to help us build a better community 
See my art on the amazon store
1 0
Hertz Nazaire nazaire73
anbachal / illicit
anbake / (v) board
anbale / (v) bale
anbarase / perplex
anbasad / embassy
anbasadè / ambassador
anbatè / underground
anbativant (lestomak) / stomach
anbete (traka, nwi) / bother
anbete / annoy
anbete / tease
anbouye / (v) ravel
anbrase (kwoke) / embrace
anchaje / assign
anchante (antouzyas) / rapt
andedan (a, an) / in
andedan / inside
andedan / within
andeyò / external
andikap / handicap
andikape (enfim) / disable
andirans / endurance
andòmi (anestezi) / anesthetize
andòmi / sedate
andòmi / sleep (to put to sleep)
andouteyaj / jam
andwa / place n
ane (lane) / year
anestezi / anesthetize
anestezi / anesthesia
anfavè / behalf
anfaz / emphasis
anfen (a la fen, alè ki le, finalman) / finally
anfle / swell
anfòm (fen) / (adj) fine
angaje (foure) / engage

angajman / involvement
angl (aspè) / angle
angle / English
anile / cancel
animal (zannimo, bèt, animo) / animal
animatè (mètkay) / host
anime / brisk
animo / animal
anivèsè / anniversary
anivèsè / birthday
anizan / pleasant
anka (ka galon, ka) / quart
ankadreman / frame
ankal / none
ankiloze (dòmi) / numb
ankli / (v) include
ankli / including
anko (toujou) / yet
ankò (anouvo) / anew
ankò (a nouvo) / afresh
ankò / again
ankonbre / (v) crowd
ankonbre / overcome
ankouraje (aplodi) / (v) cheer
ankouraje (rekòmande) / urge
ankouraje / encourage
anksyete / anxiety
anlè (soutèt) / atop
anlè (soutèt) / above
anlè (anro, soutèt) / up
anlè / over
anlè / surface
anlè / upstairs
anlve / abduct
anmè / bitter
anmèdan / pay
anmède (anbete, traka, nwi) / bother
anmède (anbete) / annoy
anmède / (v) peeve
ann (annou) / let's
ann / a bunch
annavans / early
annik / just (in time)
annik / just
annik - only
anniye (anmède, anbete) / annoy
anniye / (v) bore
annò / golden
annou / let's
anonse / announce
anouvo / anew

😎
Support this Haitian Forum
by registering and joining to help us build a better community 
See my art on the amazon store
1 0
Hertz Nazaire nazaire73
anpakte (anbale) / (v) pack
anpeche, revoke / impeach
anpeche / deter
anpeche / prevent
anpenpan / (adj) fancy
anpil (trè, bien) / very (much),
anpil (plizye) / (adj) many
anpil (plis) / most
anpil / (a) lot
anpil / (adj) bunch
anpil / much
anpil / plenty
anplas / in place
anplis / moreover
anplwaye / (v) employ
anplwaye / employee
anpoche / pocket v
anpremye - primary
anpren (v. prete) / loan
anpresman / haste
anprèsman / zeal
anprizone / jail (to put in jail)
anprizone / imprison
anprizonnman / imprisonment
anpwazonnen / (v) poison
anreta (adv. ta) / late
anreta / overdue
anrichi / enrich
anro (soutèt) / up
anro (anlè) / over
anrole (rekrite) / enroll
anrole / (v) draft
ansanm / along
ansanm / together
ansante / healthy
ansè / cancer
ansèk / circular
ansekirite / (adj) secure
ansent (gròs) / pregnant
ansent (gwòs) / expecting
anseye / teach
ansèyman / assignment
ansi (vle) / (v) desire
ansibreka / uneven
ansòsele / bewitch
ansyen / former
ant (nan mitan, omilye) / between
antèman / burial
antere / bury
antèt (lejand) / caption
antete / determined
antouraj / environment
antouraj / surrounding
antoure / encircle
antoure / surround
antouzyas / rapt
antravè / athwart
antre (pòt) / entrance
antre / come in
antre / enter
antre / penetrate
antren / zest
antrepriz / enterprise
antrepriz / venture
antropoloji / anthropology
antye (tout) / entire
antye (tout) / whole
anvan / before
anvayi / (v) flood
anverite (tou) / quite
anvi / crave
anvi / birthmark
anvi / envy
anvi / to feel like
anvi / want
anviron (anviwon) / around

😎
Support this Haitian Forum
by registering and joining to help us build a better community 
See my art on the amazon store
1 0
Hertz Nazaire nazaire73
anviwènman (antouraj) / environment
anviwon / around
anvlòp, aman / casing
anvlòp / (n) envelope
anvye / envious
anyèl (chak ane, lan) / annual
anyen / nothing
aotvwa (byen fò) / aloud
ap rive; an rout / be on one's way
apa (separe) / (adj) separate
apante / (v) pace
apèn / (adv) mere
apendis / appendix
apik / high
apiye / lean
aplikasyon / application
aplodi (bat bravo) / (v) clap
aplodi / (v) cheer
aprann / learn
apre (dèyè) / after
aprè demen / the day after tomorrow
aprèmidi / afternoon
apresye / appreciate
apreyande (arete) / apprehend
apròch (fason) / (n) approach
apròch fason / approach
aproche / (v) approach

aproksimatif / (adj) approximate
aproksime / (v) approximate
apropo (a) / about
aprouve / approve
aprovizyone / cater
aptitud / ability
aptopriye / apt
apwen / ripe
apwofondi / careful
apye - afoot
ar, la / art
aran / herring
arestasyon / arrest
arete / apprehend
arete / apprehend
arete / (v) arrest
arete / (v) book
arete / detain
arid (steril) / barren
arid / infertile
arogan / arrogant
arondi / round
aroze / baste
artifisyèl / artificial
aryenafè / idle
asanble / assembly
asasen / killer
asayi (atake) / assail
ase (gran, laj , sifizan) / ample
ase (anpil) / plenty
ase (anverite, tou) / quite
ase (kont) / enough
ase / (adj) enough
asezonman / (n) relish
asfalt / asphalt
asfalt / pavement
asid / acid
asire (gen konfyans) / confident
asire / assure
asire / sure
asistans (v. ede) / help
asistans / assistance
asosyasyon / association
asosye / (v) associate
aspè / angle
aspè / aspect
asteris* / asterick
aswè (sware, swa) / evening
aswè / tonight
asye / steel
asyeje / besiege
asyèt (plat) / dish
at pou fri / batter
atach / brace
atach / (v) brace
atak (peryòd, kriz) / bow
atak (razya) / (n) raid
atake / assail
atake / attack
atansyon / (n) attention
atantif (apwofondi) / careful
atenn (rive) / attain
atenn (rive, jwenn) / (v) reach
atèri / land
atèri / (v) land
ateste (wè) / witness
ateste / attest
atifisyèl / boat
atik / article
atire / allure
atire / attract
atistik / artistic
atitid / mood
atitud / attitude
atmosfè (atitid) / mood
atmosfè / atmosphere
atò / then
atomik / atomic
atoufè / desperate
atrab / grasp
atravè / across
atròs / atrocious
atroupman / riot
av / will
ava (va) / (v) will
ava / avaricious
avadra / (n) vagabond
avalide / avouch
avalwa / advance
avan (anvan) / before
avanjou / dawn
avans (avalwa) / (n) advance
avanse (bay avalwa) / (v) advance
avanse (monte grad) / promote
avanse / forward
avantij / advantage
avèg (je pete) / (n) blind, to blind
avèg / (adj) blind
avegle (pete) je / dazzle
avèk / with
avèti / admonish
avètisman / warning
avi (notis) / notice
avid (grangou) / avid
avili / debase
avni (lavni) / future
avnu / avenue
avoka / esquire
avril / April
avrip (brid sou kou, bripbrip) / abrupt
avwan / oat
avyon / plane (airplane)
awoze / irrigate
ayè / tailor
Ayiti (Peyi Dayiti) / Haiti
Azi di Disès / Souteast Asia
Azi de Lès / East Asia
azil / haven
azil / asylum

😎
Support this Haitian Forum
by registering and joining to help us build a better community 
See my art on the amazon store
1 0
Free counters!Site Menu | Kreyol | Haitian Creole Dictionary | Kreyol | Haiti | Bib La | Nazaire's T-Shirt Shop |
Follow Us | Facebook | InstaGram | Twitter |